Stanovy Střediska

Text stanov Střediska Radost v plném znění: Stanovy2015overene.pdf.

 

Komentář ke stanovám Střediska Radost
 

Stanovy definují základní principy fungování Střediska Radost jak uvnitř naší organizace, tak vůči okolnímu světu. A protože je text stanov dlouhý a někdy i zdánlivě složitý, zde Vám předkládáme krátký popis nejdůležitějších bodů stanov:

 

Název našeho sdružení: Středisko Radost, z.s. (zapsaný spolek) - k 1.1.2014 se všechna občanská sdružení stala ze zásady spolkem, jinak základ našeho názvu zůstává v platnosti 

Cíl činnosti: Hlavní činností našeho spolku je organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. Jedná se jak o okce během školního roku, tak o tábory v létě. Zároveň do naší hlavní činnosti patří i všechny podpůrné aktivity pro zajištění hlavního cíle.

Členové spolku: Členství ve Středisku Radost je dvojího druhu. Přidružené členství je určené komukoliv, kdo se zúčastňuje jakýmkoliv způsobem na životě Střediska Radost, nebo o to projeví zájem. Přidružené členství je na dobu určitou (např. jeden rok) nebo neurčitou a není zdrojem dalších závazků vůči SR. Naproti tomu "řádné" členství je určeno aktivně vystupujícím osobám v SR, takovíto členové mají ve věku nad 18 roků hlasovací právo i právo kandidovat do Rady SR. Z řádného členstrví vyplývá i několik závazků vůči SR, hlavně aktivní podíl na životě SR. Na základě žádosti o členství nebo jeho typu rozhoduje v konečném rozhodnutí Rada SR. 

Orgány spolku: Nejvyšším orgánem SR je obec, což je shromáždění přidružených i řádných členů, které se koná jednou ročně. Jednou za tři roky skrze hlasy svých řádných členů zvolí Radu SR, která je pak řídícím a exekutivním orgánem v SR. V jejím čele stojí Radou volený Předseda SR, který je zároveň statutárním zástupcem.

Ekonomické uspořádání SR: Středisko Radost deklaruje neziskový princip své činnosti.

 

Další podrobnosti naleznete v plném znění Stanovy2015overene.pdf.