Členství ve Středisku Radost

Se změnou stanov i dovětku názvu našeho společenství došlo i k několika úpravám textu stanov. K radikálním změnám v textu sice nedošlo, nicméně byly upraveny podmínky členství v našem spolku tak, aby lépe odrážely realitu naší činnosti a umožnily nám pružné řízení Střediska Radost. Upravený text stanov v plném aktuálním znění najdete na našich webových stránkách v menu „Stanovy Střediska".

Protože o vaše členství velmi stojíme, rádi bychom vám vysvětlili podstatu změn a požádali vás o adekvátní reakci. Typy členství v naší organizaci jsou podobné, jako například u Orla, takže předpokládáme, že vám budou snadno pochopitelné.

Členství v našem spolku je dvojího druhu: přidružené členství a řádné členství. Přesná definice i podmínky jsou uvedeny v textu stanov. Pro orientaci uvedeme několik informací, které umožní rychlejší orientaci v obou typech členství.

Přidruženým členem spolku se může stát ten, kdo souhlasí s cíli Střediska Radost, účastní se našich akcí nebo jakoukoliv formou podporuje naši činnost. Přidružené členství může být na dobu určitou, například pouze v kalendářním roce, kdy se dítě účastní našich akcí (včetně jeho rodičů), nebo na dobu neurčitou, například pro trvalejší podporovatele SR nebo přátele SR. Přidružení členové SR nemají větší povinnosti vůči spolku, ale mají právo na informace pro členy SR a možnost se účastnit i akcí, vyhrazených pouze pro členy SR. Pokud tuto skutečnost aktivně nerozporuje, je podáním přihlášky na kteroukolik aktivitu Střediska Radost účastník přihlášen jako přidružený člen SR na dobu určitou v daném kalendářním roce, ve kterém se akce konala.

Řádné (stálé) členství je určeno hlavně aktivně působícím osobám ve Středisku Radost. Je potvrzováno Radou SR na dobu neurčitou. Tito členové platí členské příspěvky stanovené Radou SR. Řádní členové SR starší 18 let mají právo hlasovat na schůzích obce, volit a být voleni do Rady SR a přímo se tak účastnit řízení našeho spolku. Jejich povinností je aktivní účast na činnosti Střediska Radost a dle možností i participace na jeho řízení. Typickými řádnými členy SR jsou naši vedoucí a všichni, kteří mají zájem pracovat a aktivně se podílet na směrování a chodu Střediska Radost, aktivní rodiče opakovaných účastníků našich akcí, aktivní bývalí táborníci a podobně.

Podrobnou definici podmínek členství i definici přechodných podmínek naleznete v textu Stanovy Střediska. Prosíme všechny a především ty, kteří mají zájem stát se řádnými členy SR, aby zkontrolovali či zažádali na přihlašovacím portále v menu „Středisko Radost“ o požadovaný typ vašeho členství.

Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení důležitosti vašeho členství v našem společenství.