Orgány sdružení

ORGÁNY SDRUŽENÍ JSOU

  1. Obec
    Nejvyšším orgánem střediska je obec, to jest všichni členové spolku. Členem SR se může stát každý český státní občan starší 6 let, který se ztotožňuje s cíli SR, tyto cíle podle svých sil naplňuje, aktivně se podílí na činnosti SR, platí členské příspěvky a je radou přijat. Řádný člen spolku má od dovršení 18 let hlasovací právo v obci a může být zvolen do Rady SR. Obec střediska se schází 1x ročně, svolává ji Rada. Obec volí členy rady a schvaluje výsledky hospodaření. Viz. stanovy Střediska Radost.
  2. Rada SR
    Výkonným orgánem střediska je Rada SR. Má 7 - 9 členů. Členové rady jsou voleni obcí z řad řádných členů střediska starších 18 let včetně na dobu 3 let. V čele rady stojí předseda, jehož volí rada z členů rady na období tří let. Předseda svolává členy rady, zastupuje SR navenek a jedná jeho jménem. Rada zasedá běžně jedenkrát za tři měsíce. Rada řídí činnost SR, přijímá a vylučuje členy. Rada může zřizovat účelová zařízení nutná pro činnost a provoz SR
  3. Statutární zástupce - Statutárním zástupcem SR je jeho předseda