Zdravotní potvrzení a jiné doklady

Často se na nás obracíte s dotazem ohledně zdravotního potvrzení na přihlášce na tábor, či stran jiných dokladů, například pro zaměstnavatele. Zde jsou tedy některé odpovědi.

 

Zdravotní posudek od lékaře

 

Nedílnou součástí platné přihlášky na tábor je platný zdravotní posudek od dítěti příslušného dětského lékaře. Součástí posudku jsou pak povinné údaje, které lékař doplní ze zdravotnické dokumentace, či deklaruje jejich splnění. Zdravotnický posudek je dle nového zákona od roku 2018 sice platný na dva roky, nicméně v době přítomnosti dítěte na táboře jej musíme mít u sebe v originální podobě. Posudek musí být v českém jazyce, nebo musí mít přiložen český ověřený překlad, a musí odpovídat českým nárokům na tento posudek, například potvrzení absolvování očkování dle českého schematu.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice v Ústí nad Orlicí a její zkušenosti, kdy v některých táborech (bohužel se ukázalo, že i v našem táboře) v případě předložení kopie zdravotního posudku byly zjevné manipulace s uvedenými údaji, vyžadují při kontrolách předložení originálu posudku, tedy ne jeho kopii.

Budeme proto požadovat ve stanoveném termínu nahrání čitelného oskenovaného posudku společně s přihláškou a dalšími dokumenty do nového přihlašovacího systému. Originály listin pak předáte při nástupu dítěte na tábor.  Pokud originální dokumenty nepředáte, bude to posouzeno jako nesplnění zákonných podmínek nástupu dítěte na tábor. Veškeré náklady vzniklé v důsledku této situace ponesou rodiče těchto dětí.

Zdravotní posudek je možné vepsat na námi vygenerovaný formulář v evidenci přihlášky na tábor, což činí přibližně 90% lékařů našich dětí (protože již obsahuje předtištěné některé údaje). Někteří lékaři ale vystavují posudek na své vlastní formuláře. Nemáme problém s platností takového posudku, pokud obsahuje zákonem a vyhláškami požadované údaje. Posudek ale musí obsahovat mimo jiné předepsané formulace potvrzení schopnosti pobytu dítěte na stanovém táboře a absolvování předepsaných očkování, viz naše přihláška.

Součástí zdravotního posudku je i informace o dodržení předepsaného očkovacího schematu u dítěte. Tuto skutečnost potvrzuje dítěti příslušný lékař. Některé děti mají ale ze zdravotních důvodů pozměněné schema očkování, o jehož dodržení nemůže nikdo kromě příslušného lékaře rozhodnout. Zde nepomůže ani přivezení očkovacího průkazu dítěte na tábor, jak se dočteme v některých rádoby chytrých radách z ministerstva zdravotnictví k této problematice. Protože lze navíc dosáhnou splnění očkovacího schematu více vakcínami, je opravdu nutné souhlasné potvrzení od příslušného dětského lékaře. Pokud má dítě posunuté schema očkování, nechť lékař o této skutečnosti uvede informaci v posudku i zda je schema dodrženo. Při nedodržení této podmínky nesmíme přijmout dítě na tábor, jinak nám hrozí vysoké finanční postihy od kontrolních orgánů, které nás každoročně kontrolují.

Vzhledem k počtu dětí na táborech i složitosti našich zákonných povinností vedení jednotlivých dokladů o účastnících našich táborů, je nutné, aby byly veškeré doklady o dítěti nahrány včas do přihlašovací evidence. Vzhledem k situaci, kdy jsme všem dětem v minulých letech před odjezdem z tábora vrátili originál posudku lékaře, není v našem držení žádný originál zdravotního posudku, všichni účastníci letošních táborů tak musí doložit aktuálně platný posudek (buď nový nebo jeho platnost bude končit až po ukončení předpokládaného tábora). Děkujeme za pochopení.

 

Faktury pro zaměstnavatele rodičů

 

Pokud požadujete fakturu pro příspěvek vašeho zaměstnavatele za tábor vašich dětí, vyplňte prosím formulář na adrese www.taborradost.cz/zadost-o-vystaveni-faktury.html . Faktury vystavujeme nárazově v intervalech cca 10 dnů, ale fakturu je možné vystavit až po finálním potvrzení přihlášky z naší strany (t.j. po nahrání požadovaných dokumentů do přihlašovacícho systému z vaší strany a jejich odsouhlasení z naší strany). Využívejte, prosím, uvedeného formuláře, urychlíte tím vyřízení své žádosti. Takto nám uvedete všechny potřebné údaje, které jinak často na několikrát musíme pracně zjišťovat a čas pro vystavení faktury se prodlouží. V případě potřeby se obracejte osobně na Vikiho,  0dBx5_4WHmnl5bh7ZhFDO1p nebo tel. 606 702 621.

 

Jiná potvrzení

 

Jiná potvrzení, například o účasti na táboře, práci ve spolku, posudek pro školy či pro sociální úřad odbor péče o rodinu, žádejte mailem nebo se obracejte osobně na Vikiho,  %mnD_d5jVX~DR0ej~8qy9d29g nebo tel. 606 702 621, nebo na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r .