FAQ o letošních táborech 2020

Otázky a odpovědi, které nám často pokládáte ohledně specifik letošních táborů.

FAQ očekávané dotazy a odpovědi na klíčové otázky letošních táborů

 

Milí rodiče, táborníci, vedoucí,3B-2019-4D-47

 

tábory, dá-li Bůh, budou letos nakonec probíhat v původních termínech a rozsahu, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Pečlivěji, než jindy, je třeba zvažovat některé souvislosti. Bohužel jsme v situaci, která přináší mnoho otázek, ale jen omezeně platné odpovědi.

Každý účastník či jeho rodič musí o účasti na táboře přemýšlet i z pohledu, zda sám nespadá do rizikovější skupiny (např. má sníženou imunitu, bere pravidelně některé léky, trpí nemocí, která by případný průběh nákazy zhoršila apod.). V relativně krátkém čase také potřebujeme vyřešit spoustu administrativních náležitostí a mnoho toho nachystat. Podmínky se dle aktuální situace mohou měnit a je možné, že budeme muset flexibilně reagovat. Budeme se snažit vás informovat, sledujte proto prosím náš web a kontrolujte své emaily uvedené pro zaslání přihlášky (pro jistotu i spamy). Děkujeme Vám předem za vaše pochopení a podporu.

 

Předkládáme vám formou dotazů a odpovědí řešení alespoň některých problémů, které byste jistě chtěli zodpovědět.

 

Jaké budou letošní tábory?

 • Takové, jaké si je uděláme. Snažili jsme se splnit všechna omezení a nařízení, které se v současné koronavirové době vyrojily tak, aby se to co nejméně projevilo v táborovém životě, na který jsme zvyklí. Uzavřeme se před světem a první dny budeme velmi opatrní z pohledu možné nákazy. Později můžeme rozvolnit, nicméně nepřijdeme ani o hry či sportování, duchovní program či kritérium. Nechte se překvapit, myslíme si, že v kontextu toho co prožíváme nyní, půjde o docela pohodový tábor jak jsme na něj zvyklí. Budeme se také modlit za to, aby se nám nákaza na táboře vyhnula a uděláme pro to také všechno, co je v našich silách :-) .

 

Budou tam moji kamarádi z loňska?

 • Na to nelze jednoznačně odpovědět, někdo už třeba přešel do vedení, někdo změnil běh, někdo má třeba karanténu. Je ale faktem, že ač respektujeme a vyzýváme rodiče v případě jakýchkoliv negativních pocitů k odpovědnému odhlášení dítěte z tábora, zatím se tak stalo jen u několika málo jedinců, takže pravděpodobnost na podobnou sestavu jako loni je veliká.

 

Kdo z kněží bude na táborech?

 • Pojedeme v podobných sestavách, jako v minulých letech. Těšíme se na Vojtyho, Standu, Lolu, Romana, Ondru, Charlieho, Jarka, Hardyho, Zajíčka a další. Stejně tak se jen mírně obměňují týmy kuchařek, zdravotníků atd… Viki si na opuštěném tábořišti na jaře a o velikonocích hrál na puštíka a další lesní zvěř, tak pokud do té doby úplně nezdivočí, tak tam taky asi celou dobu bude obdivovat všechno lesní, včetně vás, (lidských) divočáků, na které se těší :-)) .

 

Jaké je riziko nákazy na táborech?

 • Na táboře nás bude cca 150–180 osob z různých koutů naší země a z různých prostředí. Mnozí nevyhnutelně přijdou do kontaktu s rizikovými lidmi. Uvědomujeme si, že riziko tady je, a věříme, že si ho uvědomujete i vy, kteří čtete tyto řádky. Do tohoto rizika jdeme společně – Středisko Radost, vedoucí, táborníci i rodiče. Současně s tím apelujeme na osobní zodpovědnost každého za sebe i ohled na ostatní účastníky – nejen během tábora, ale už i před ním. Víc než kdykoli dříve platí, že Prohlášení o bezinfekčnosti není jen formalita. My samozřejmě přijmeme opatření, kterými se budeme snažit riziko snížit. Poctivě se připravujeme, sledujeme nařízení ministerstev a komunikujeme s hygienou. A s tím, co nejsme schopní zajistit, se vkládáme do Boží ochrany.

 

Jaká zvláštní opatření budou na táboře proti možné koronavirové nákaze?

 • Dezinfekce a úklid
  • mezi běhy provedeme dezinfekci tábořiště včetně stanů i budovy
  • zvýšená četnost úklidu a dezinfekce hygienického zázemí
  • přísné dodržování předpisů ve stravovacím provozu
 • Omezení kontaktu s kýmkoli z venku
  • vstup do tábora bude umožněn jen vedoucím, personálu a táborníkům, kontrolám z dohlížejících orgánů
  • zákaz vstupu rodičům, turistům, návštěvám, potulným psům a dalším divným osobám
  • výlet i vycházky jen omezeně do přírody, bez kontaktu s veřejností
 • Administrativně
  • originální a aktuální zdravotní posudek, eventuální potvrzení od odborného lékaře, bezinfekčnost
  • dodatek k přihlášce na tábor - písemné prohlášení rodičů, mimo jiné o neustálé dostupnosti jejich nebo jimi pověřené osoby a o tom, že na výzvu vedení tábora si dítě neprodleně (nejdéle do osmi hodin) odvezou, ať už kvůli podezření na nákazu u něj nebo kvůli předčasnému ukončení běhu z důvodu infekce u kteréhokoliv účastníka tábora
  • dítě budeme předávat rodičům či zákonnému zástupci nebo jiné osobě s písemnou plnou mocí
 • Služba zdravotníka
  • navázali jsme ještě užší spolupráci s místními zdravotnímu službami a krajskou hygienickou stanicí
  • upravíme průběh zdravotního filtru a průběžné sledování zdravotního stavu účastníků
  • zajistíme podmínky pro řádnou izolaci účastníků vykazujících varovné příznaky

 

Za jakých okolností budeme posílat dítě domů s podezřením na nákazu?

 • Je jasné, že na táboře nemůže zůstávat nikdo, kdo je nakažen COVID-19 nebo je u něj důvodné podezření na nákazu.
 • Máme povinnost bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici v případě podezření na výskyt infekce COVID-19.
 • V táboře bude zdravotník bedlivě sledovat zdravotní stav všech dětí a zvlášť pak ty, které by vykazovaly některý ze známých příznaků nemoci. Rozhodnutí o podezření bude činit především náš zdravotník, po větší část času lékař, předpokládáme konzultaci s místně příslušným lékařem, či lékařem dítěte.
 • V zásadě bude podezření konstatováno, pokud dítě bude vykazovat alespoň dva z typicky možných příznaků Covid-19.
 • Jsme povinni poslat dítě domů na základě rozhodnutí našeho zdravotníka, aby prošel vyšetřením v režii vlastního ošetřujícího lékaře v místě bydliště

 

Co se stane, když pošleme dítě z tábora domů kvůli podezření na nákazu?

 • Rodiče (případně pověřená osoba) musí zajistit okamžitý (nejdéle do osmi hodin) odvoz z tábora, a zajistit jeho otestování na přítomnost infekce
 • O výsledku testu musí informovat vedení tábora, potažmo Střediska Radost
 • V případě negativního výsledku testu se dítě může vrátit zpět na tábor pouze po konzultaci s naší pobočkou krajské hygienické stanice, což bude vyžadovat komunikaci přes vedení Střediska Radost
 • Ostatně podobné podmínky platí dlouhodobě i pro jakékoli jiné infekční onemocnění.

Co se stane, když se na táboře prokáže výskyt infekce COVID-19?

 • Pokyny Ministerstva zdravotnictví (k 15. 5. 2020) stanoví, že v případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena.
 • Pokud se na některém běhu tato infekce prokáže, rodiče (pověřená osoba) jsou povinni vyzvednout si děti a daný běh okamžitě končí. Rodiče dále postupují dle instrukcí krajské hygienické stanice (pravděpodobně všichni, kteří na daném běhu byli, jdou do karantény, případně na test, jehož pozitivní výsledek musí ohlásit vedení Střediska Radost a to zase na KHS).
 • Tábořiště musí projít důkladnou dezinfekcí a musíme splnit další podmínky uložené krajskou hygienickou stanicí. V okamžiku, kdy tyto podmínky splníme, může další běh nastoupit. Může se také stát, že další běh začne se zpožděním.

 

Co se změní pro děti? Bude je tábor vůbec bavit, nebo to budou jen zákazy, pravidla, dvoumetrový odstup a rouška?

 • Děti si budou muset častěji mýt ruce, nosit vlastní příbor a vlastní ešus, respektovat vyčlenění některých toalet a sprch a podobně.
 • Bude víc programů dělených, po družinách, po skupinách.
 • Jinak se budeme snažit, aby si děti tábor užily, aby zažily pěkné hry, sportovaly, byly v přírodě, prožily tábor i duchovně, aby fungovaly ve společenství a našly si nové kamarády obdobně, jako každý jiný rok
 • Prostě se budeme ze všech sil snažit, aby na ně opatření dopadla co nejméně
 • Ohledně osobních ochranných pomůcek budeme muset všichni dodržovat aktuální pokyny vydané MZCR a hygienickou stanicí. Prozatím se zdá, že v rámci tábora a volné přírody nebudou ochranné pomůcky nařízeny.
 • Ostatně, opravdu si myslíte, že je reálné uhlídat ten pytel blech (myšleno děti), aby celý týden nesundaly roušku a nepřiblížili se k sobě na dva metry? A opravdu byste to pro svoje děti chtěli?

 

Co když dítě odhlásím?

 • Rozhodli jsme se dát rodičům nějaký čas na to, aby zvážili účast dítěte na táboře konaném v současné situaci a za výše uvedených podmínek (závazek případně si dítě na pokyn vedení z tábora odvézt). Všechny obesíláme s informacemi a vyžádáme si potvrzení přihlášek formou podepsání dodatku k přihlášce na tábor. Nahráním podeppsaného dodatku přihlášky nejdéle do 20.6. už bude přihlášení závazné, tak jako dosud.
 • Takže u důsledků odhlášení záleží, kdy se to stane a proč:
  • Před 10.6.2020 se nestane nic. Přihlášku zrušíme, případně vrátíme celou platbu za tábor.
  • Odhlášení po 10. 6. 2020 – zranění, nemoc, změna epidemiologické situace, nebezpečí karantény – přihlášku zrušíme, ale podle data a důvodu vrátíme pouze část platby

 

Co když dítě nenastoupí z důvodu nesplnění podmínek bezinfekčnosti (podezření na nemoc, setkání s někým nemocným…)?

 • Vážíme si toho, že k tomu přistupujete zodpovědně a s ohledem na ostatní účastníky akce. Současně některé naše výdaje už nelze vzít zpět. Proto vrátíme pouze část platby.
 • Pozdější nástup dítěte na tábor letos není možný.
 • Tyto případy budeme posuzovat individuálně.

 

Co když dítě nenastoupí z důvodu nesplnění podmínek doložení originálů požadovaných dokumentů?

 • V tomto případě jde jednoznačně odpovědnost za vzniklou situaci za rodiči dítěte (zákonných zástupců) a vzniká podstatná překážka, proč dítě nemůže na tábor nastoupit. V tomto případě je storno poplatek roven 100% ceny tábora. Je potřeba vnímat, že jsme poměrně velký tábor a možnost jeho pořádání provází mnoho podmínek stanovených nadřízenými úřady, jejichž dodržení budou určitě kontrolovat, a to klidně i v den nástupu na tábor. Proto tenhle striktní přístup.
 • Možná vás ale na druhou stranu potěší, že do budoucna již použijeme nově vyvinutý systém nahrávání dokumentů na web a originály dokumentů budete vozit až na tábor, nebude je tedy potřeba nikam posílat, jen je nahrajete do určeného rozhraní. Budete mít ale pak odpovědnost za to, že nám originály v den nástupu na tábor předáte, nebo se dítě tábora nebude moct zúčastnit.

 

Jak bude probíhat nástup na tábor?

 • Příjezd společným autobusem:
  • Setkáme se na daném stanovišti v Brně, pověřené osoby převezmou všechny potřebné dokumenty, budeme měřit i teplotu
  • Věnujte pozornost aktuálním informacím, které budeme posílat a vyvěsíme je na našem webu – bude nové nástupní místo do autobusu, aby byla organizace nástupu a také parkování co nejsnazší. Také čas odjezdu na jednotlivé běhy bude jiný než loni. Pro první běh se nemění, ale pro další běhy bude pravděpodobně až kolem půl druhé hodiny z Brna, tak aby táborníci dorazili na tábořiště až kolem páté hodiny, kdy zajistíme minimální osmihodinový odstup mezi běhy a provedeme dezinfekci tábořiště.
 • Vlastní doprava
  • Čas bude upřesněn, ale půjde mimo první běh pravděpodobně o půl páté na pile, aby děti dorazily do tábora kolem páté hodiny po předepsané pauze.
  • Bude zřízeno stanoviště dole „u pily“, kde zkontrolujeme potřebné dokumenty, provedeme změření teploty a převezmeme si dítě i jeho zavazadla. Je vhodné, aby se rodiče na místě dále nezdržovali a odjeli domů.
  • Vstup do tábořiště letos nebude pro rodiče a přátele vůbec možný.
 • Připomínáme, že nemůžeme převzít táborníka bez předání nařízených formalit (letošní znění prohlášení o bezinfekčnosti, prohlášení se souhlasy a kontakty – podepsané rodiči či zákonným zástupcem, originálu lékařského potvrzení či posudku odborného lékaře a případné další dokumenty).

 

Jak bude probíhat odjezd z tábora?

 • Rozhodli jsme se naplánovat střídání běhů na jeden den. Tím se podaří udržet cenu dopravy v přijatelných mezích, kterou by jinak zvýšily nové náklady na dvoudenní dopravu. Vyžaduje to ale velkou kázeň a spolupráci všech, co se týká dodržení časů.
 • Tábor bude ukončen hned v sobotu ráno, pravděpodobně k deváté hodině. To znamená, že k této hodině musí účastníci končícího běhu opustit areál. Jednou z nařízených podmínek pro konání tábora je minimálně osmihodinová pauza pro dezinfekci tábořiště mezi běhy.
 • Varianta AutoBUS
  • Zajistíme dopravu dětí přihlášených do autobusu. Časy předpokládaného příjezdu na nástupní  stanoviště zveřejníme na webu, stejně jako informaci o tom, v kolik hodin autobus přesně vyjel.
 • Varianta vlastní doprava
  • Předání dětí se uskuteční mimo areál tábora, na stanovišti „u pily“, pravděpodobně mezi půl desátou a desátou dopolední hodinou, po tom, co bezpečně odjede autobus s hromadnou dopravou.
 • Upřesnění pro začátek 1.běhu a konec Jitřenky najdete u aktualit informací k průběhu tábora na našem webu.

 

Požadované dokumenty a podklady?

 • Přihláška na tábor – potřebujeme přihlášku podepsanou rodiči v originále na táboře, pokud jste ji ještě nezaslali do Brna, naskenujte ji společně se zdravotním potvrzením a v originále přivezte na tábor.
 • Potvrzení od lékaře:
  • Kdo už poslal originál do Brna, má splněno a objeví se mu to i na webu při nahrávání dodatku přihlášky na tábor
  • Pokud jste potvrzení ještě neposlali, nahrejte na https://prihlasky.srcloud.cz/ nejpozději do 20. 6. 2020 a potvrzení dovezte v originále na tábor
 • Dodatek přihlášky na tábor – potvrzení o akceptaci podmínek účasti na táboře, varianta nahrát sken na https://prihlasky.srcloud.cz/ a originál přivézt na tábor
 • Eventuální plná moc pro třetí osobu v době, kdy rodiče předpokládají svou nepřetržitou dostupnost na telefon, a kdy je potřebné dítě vyzvednout ihned z tábora pro podezření na nákazu Covid 19 nebo z důvodů ukončení tábora kvůli prokázané infekci na táboře. Formulář je připojen k dodatku přihlášky na tábor.
 • Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a plná moc, obdobně jako každý rok:
  • Vyplněná a podepsaná bezinfekčnost v den nástupu na tábor a pozor- není to jen formalita
  • Plná moc pro zastupování při ošetření u lékaře, jde o případy úrazu a běžných onemocnění, ne řešení podezření na Covid 19

 

Originál lékařské potvrzení už jsem posílal. Mám ho posílat znovu?

 • Potvrzení bylo vystaveno v roce 2020 - nové posílat nemusíte.
 • Potvrzení bylo vystaveno v roce 2019 - potvrzení akceptujeme, pokud nemá dítě uvedený nějaký zdravotní handycap.
 • Pokud má dítě uvedenou nějakou diagnózu či zdravotní potíže, které ovlivňují včasnou diagnózu Covid 19 či zhoršují průběh nemoci, vyžádáme si posudek odborného lékaře. Jedná se hlavně o astmatiky, děti s dechovými problémy, poruchy imunitního systému a další. Dáme vám mailem vědět o této potřebě a poznáte to i tak, že v případě otevření rozhraní na https://prihlasky.srcloud.cz/ se objeví políčko pro nahrání doplňujícího posudku odborného lékaře. Vyjádření odborného ošetřujícího lékaře musí obsahovat posudek, zda je za současné epidemiologické situace vhodný pobyt dítěte na táboře o 180 účastnících a musí obsahovat popsání specifik jejich choroby, které mohou ovlivnit včasnou diagnostiku nákazou Covid 19. Posudek je nutné nahrát do systému do 20.6.2020 a v originále jej dovézt na tabor.

 

Potřebné formuláře a dokumenty najdete zde:

 

Podmínky se dle aktuální situace mohou měnit a je možné, že budeme muset flexibilně reagovat. Budeme se snažit vás informovat. Děkujeme proto předem za vaše pochopení a podporu.

 

Zpracovala Eliška Bety Škrobová a Marie Mariana Lukasová